Latitude 66 Cobaltin malminetsintähakemuksen tavoitteena selvittää Posion ja Kuusamon Haarakummun geologinen historia ja koostumus

3.6.2019

 

Posiolle ja Kuusamoon kobolttikaivoksia kehittävä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt kaivosalan lupaviranomaiselle Tukesille malminetsintähakemuksen 7162 hehtaarin alueista Posiolla ja Kuusamossa Haarakummun kaivoshankkeen ympäristöstä. Yhdessä aiempien hakemusten kanssa yhtiöllä on nyt alueella malminetsintähakemukset yhteensä 9275 hehtaarin alueelle.

– Tiedämme ennestään, että Posion Haarakumpu on poikkeuksellisen lupaava kobolttiesiintymä. Samassa malmiossa esiintyvä kupari tekee siitä kaivostoiminnan kannalta taloudellisesti vielä kannattavamman. Nyt haluamme selvittää onko kyse yksittäisestä esiintymästä vai laajemmasta geologisesta jatkumosta, toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo.

Pohjimmiltaan kyse on Haarakummun malmion syntyyn johtaneiden historiallisten syiden selvittämisestä. Geologinen jatkumo on syntynyt maankuoren revetessä pidemmältä matkalta siten, että repeämän alueelle on noussut uutta materiaalia aiemman maankuoren tilalle.

– Geologiset jatkumot ovat useimmiten varsin suoraviivaisia alueita. Olemme tehneet alueella kivinäytteiden keräämistä sekä tutkineet alueella aiemmin tehtyjen kairausten tuloksia. Varmuutta asiasta ei ole, mutta geologisen jatkumon mahdollisuus on ehdottomasti selvittämisen arvoinen asia, Hoyer kertoo.

Hoyerin mukaan nyt tutkittavalla alueella yhteinen nimittäjä on koboltti.
– Aikanaan alueella tehdyissä kairauksissa löytyy 34 metrin matkalta yli 0,6%:n koboltin keskipitoisuus. Tämä on kansainvälisesti poikkeuksellisen korkea lukema. Aluetta on toistaiseksi tutkittu kokonaisuutena hyvin vähän, tulemme investoimaan alueen geologisen kokonaisuuden selvittämiseksi, Hoyer kertoo.

Uusien malminetsintähakemusten alue kattaa 266 eri kiinteistötunnuksen alueen. Latitude 66 Cobalt on kirjeitse yhteydessä alueen maanomistajiin ja luettelo malminetsintäalueen kiinteistötunnuksista julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

– Malminetsintähakemusten käsittely vie aikansa. Meillä ei ole arviota siitä, milloin Tukes aloittaa hakemusten käsittelyyn liittyvät kuulemiset, Hoyer kertoo.

Hoyerin mukaan yhtiön geologit liikkuvat malminetsintähakemusten kattamalla alueella.
– Mikäli alueella tapahtuu jotain muuta kuin jokamiehenoikeuksien piiriin kuuluvaa liikkumista, yhtiö on aina etukäteen maaomistajiin asiasta yhteydessä, Hoyer muistuttaa.

Latitude 66 Cobalt on hakenut malminetsintälupaa alueelle neljän vuoden ajaksi.

 

Malminetsintälupa oikeuttaa alueen maanomistajat malminetsintäkorvaukseen.

Malminetsintäkorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on 20 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta.
Tämän jälkeen korvaus maksetaan seuraavasti: 30 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja seitsemänneltä vuodelta, 40 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja kymmenenneltä vuodelta ja 50 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta ja sen jälkeisiltä vuosilta.
Malminetsintäkorvaus edellyttää malminetsintäluvan voimaantuloa.

 


Liite:

Karttakuva malminetsintälupahakemusten alueesta Kuusamossa ja Posiolla

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä
puhelin: +358 40 594 4444 tai sähköposti jussi@lat66.com

 

Lisätietoja yhtiöstä:
www.lat66.com

Lisätietoja malminetsintää koskevasta laista ja korvauksista Tukesin verkkosivuilla:
https://tukes.fi/teollisuus/kaivos-malminetsinta-ja-kullanhuuhdonta/malminetsinta

GTK:n kaivosrekisterin karttapalvelu:
http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

Nyt jätetyt malminetsintähakemukset ilmestyvät karttapalveluun arviolta 14 vuorokauden kuluessa.

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.