Latitude 66 Cobalt tekee kartoitusta ja kerää maaperänäytteitä Pudasjärvellä, Puolangalla, Tervolassa, Rovaniemellä ja Kemijärvellä

6.5.2021

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevä Latitude 66 Cobalt kerää tulevan kesän aikana maaperänäytteitä Kainuun ja Peräpohjan liuskevyöhykkeiden alueilla. Toimenpiteet liittyvät Suomen kobolttipotentiaalia kartoittavaan Operaatio Akkumalmi -tutkimusohjelmaan.

Yhtiöllä on alueilla varsinaista malminetsintälupaa edeltävä varaus. Varausaika päättyy syksyllä 2021, mihin mennessä yhtiö nyt tehtävän tutkimustyön tulosten perusteella mahdollisesti hakee osalle alueista malminetsintälupia.

Kesäkuussa alkava näytteidenotto edellyttää maanomistajien kirjallista informointia asiasta. Kirjeet kiinteistöjen omistajille postitetaan ensi viikolla.

– Pudasjärvelle ja Puolangalle kirjeitä lähtee viitisenkymmentä, Peräpohjan alueelle sata. Jokaisessa kirjeessä on mukana virallisen ilmoituksen lisäksi kartta kunkin kiinteistön näytteenottoalueiden sijainnista ja tarkempaa informaatiota näytteenottotavasta, yhtiön viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

 

Näytteenottajat kaivavat lapiolla noin 20 senttimetriä syvän kuopan, jonka pohjalta otetaan 200 gramman maaperänäyte. Tämän jälkeen kuoppa peitetään. Näytteitä ei kerätä pihapiireistä, niiden läheisyydestä tai viljelyssä olevilta alueita.

Näytteidenkeruun lisäksi geologit varmistavat alueelta aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja esimerkiksi lohkareista sekä näkyvillä olevista kallioista. Varmistetut tiedot liitetään digitaaliseen karttapohjaan.

Näytteiden keruu tehdään päiväsaikaan. Yhtiön geologit liikkuvat alueella aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät tunnistaa huomioliiveistä, joissa on yhtiön tunnus.

 

Laajojen alueiden systemaattinen tutkimus antaa edellytykset laadukkaaseen kaivostoimintaan

 

Latitude 66 Cobalt tekee laajoja geologisia alueita kattavaa malminetsintää. Yhtiö ei tee varauksia tai malminetsintälupahakemuksia luonnonsuojelualueille, Natura 2000-alueille eikä saamelaisten kotiseutualueeksi määritellyille alueille.

Kaivoslain uudistamisen yhteydessä käyty keskustelu varausalueista saa hetkittäin Lähteen mietteliääksi.

– Akkuteollisuus nähdään yhtenä harvoista kasvualoista, joka tuo Suomeen sekä investointeja että uusia työpaikkoja. Malminetsintää ja kaivostoimintaa koskevan lainsäädännön uudistuksessa on tärkeää ymmärtää mihin mahdolliset muutokset johtavat, Lähde pohtii.

 

Lähteen mukaan malminetsintätyö rakentaa paitsi suomalaisen akkuteollisuuden myös koko Euroopan teollisen huoltovarmuuden pohjaa. Kaivoslain uudistamisen yhteydessä on ehdotettu muun muassa malminetsintälupahakemusalueiden koon rajoittamista ja varausajan lyhentämistä kahdesta vuodesta vuoteen.

– Mitä laajempia alueita tutkitaan, sen laadukkaampiin esiintymiin mahdollinen syntyvä kaivostoiminta kohdistuu. Tutkimusalueiden supistaminen johtaa siihen, että geologisen alueen parhaat esiintymät voivat jäädä löytymättä. Silloin syntyvistä kaivoksista tulee lyhytaikaisempia, Lähde toteaa.

Lähteen mukaan varausaikojen lyhentäminen johtaa siihen, ettei alueita ehditä tutkia kunnolla ennen varsinaisten malminetsintälupahakemusten laatimista.

– Esimerkiksi tiettyjä geofysikaalisia tutkimuksia ei Suomessa voida tehdä kuin kesäkuukausina, sillä revontulet häiritsevät mittalaitteistoja. Tutkimus on luonteeltaan poissulkevaa. Kun alueita ei ehditä riittävästi rajata tutkimuksilla pois, seurauksena on tarpeettoman suuria malminetsintälupahakemusalueita.

Latitude 66 Cobalt kannattaa maltillista varausaikaan kohdistuvaa maksua, edellyttäen että maksu tuloutetaan varausalueiden kunnille.

– Kaikkien kannalta tärkeintä on, että varauksia ja malminetsintälupahakemuksia tekevillä yhtiöillä on sekä henkilöstö että taloudelliset resurssit valmiina tutkimuksen tekoon. Mikäli tutkimuksia ei tehdä suunnitellusti, lupien tulee raueta. Nämä toimenpiteet ratkaisisivat suuren osan nykyisistä ongelmista, mutta takaisivat samalla laadukkaan geologisen tutkimustyön edellytykset, Lähde toteaa.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Latitude 66 Cobaltin geologit ottamassa maaperänäytteitä Kuusamossa kesällä 2020

ylös ylös2
Sivun
alkuun.