Latitude 66 Cobalt Oy:n kaivosveroa ja kaivostoiminnan kehittämistä koskeva viesti puolueille ja eduskuntaryhmille

18.1.2019

”Valtaosa kaivosveron tuotosta on ohjattava kaivosten toiminta-alueen kunnille”

Latitude 66 Cobalt Oy kehittää Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia ja tekee Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella teknologiamineraaleja koskevaa malminetsintää.

Yhtiö on lähestynyt eduskuntapuolueiden johtoa ja eduskuntaryhmiä oheisella viestillä.
Latitude 66 Cobaltin johto tulee tapaamaan puolueiden hallitusohjelmatyötä tekeviä henkilöitä keskustellakseen seuraavista näkökohdista.

 

Näkökohtia kaivosveroon:

– Kaivostoiminnan negatiiviset vaikutukset ovat aina alueellisia. Valtaosa mahdollisen kaivosveron tuotosta tulee ohjata kaivosten toiminta-alueen kunnille.

– Esitämme että kaivosveron tuottoa ohjattaisiin vanhojen kaivosalueiden ympäristöriskien hoitoon ja alueiden maisemointiin. Kyse on usein alueista, jotka valtionyhtiöt ovat vanhan lainsäädännön aikana jättäneet tilaan, joka ei vastaa nykyaikaista käsitystä ympäristövelvoitteiden täyttämisestä.

– Kaivostoiminnan kehittäminen Suomessa rakentuu Geologian tutkimuskeskus GTK:n kansainvälisesti tunnustetun geologisen perustutkimuksen luomalle tiedolle. Osa kaivosveron tuotosta tulee ohjata lisärahoituksena GTK:n toimintaan.

–  Mahdollisen kaivosveron toteuttamisessa louhintavero eli louhittuihin tonnimääriin perustuva vero ohjaisi resursseja projekteihin, jossa louhittavilla tonnimäärillä on mahdollisimman korkea taloudellinen tuotto-odotus. Näin luonnolle aiheutuva rasite vähenee ja kaivostoiminta on taloudellisesti vakaalla pohjalla. Louhintavero myös suuntaisi kaivostoimintaa avolouhoksista maanalaiseen kaivostoimintaan.

– Kaivosveron tulee kannustaa mineraalien jalostukseen Suomessa ja siten tukea suomalaisen metalli- ja kemianteollisuuden työllistävää vaikutusta. Korkealla jalostusasteella on myös suuri merkitys Suomen ja EU-alueen raaka-aineomavaraisuudelle ja siten esimerkiksi akku- ja energiateollisuuden kehittymiselle. Verorasitteen tulee olla sitä korkeampi mitä matalampi on mineraalien Suomessa tapahtuva jalostusaste.

 

Näkökohtia malminetsintään:

– Ensimmäisen vaiheen varausilmoituksen tekeminen on Suomessa lähes ilmaista ja poikkeuksellisen helppoa. Toisin kuin monissa muissa maissa varauksen saaminen ja pitäminen ei velvoita yhtiöitä tutkimustyöhön. Seuraavan vaiheen eli malminetsintäluvan kokonaiskustannukset ovat Suomessa puolestaan kansainvälisessä vertailussa korkeat.

– Edellä kuvattu on ohjannut yhtiöitä tekemään laajamittaisia aluevarauksia. Tämä ei nykymallissa kannusta kohdennettuun malminetsintään varatuilla alueilla ja sen myötä tehtyjen varausalueiden pienentämiseen.

– Tämä muodostaa kansalaisten sekä elinkeinojen kehittämisen kannalta kestämättömän tilanteen. Varausilmoitusten aiheuttavat ihmisille usein pitkään kestävää epätietoisuutta oman kotiseudun tulevaisuudesta. Tämän lisäksi malminetsinnän tuomat alueelliset taloudelliset hyödyt jäävät saamatta ja kansallisesti tärkeä geologinen tutkimustyö jää tekemättä.

– Lakia tulisi muuttaa siten että varausten tekijältä tulee edellyttää toimintasuunnitelmaa malminetsinnästä ja sen rahoituksesta varauksen hyväksymisen ehtona. Luvan tulee raueta jollei varaaja ole toteuttanut hyväksyttyä suunnitelmaa.

– Kansallisen tai EU-alueen huoltovarmuuteen liittyviä mineraaleja koskevat hakemukset tulee käsitellä mahdollisimman nopealla aikataululla.

Näkökohta valituskäytäntöihin:

– Kansallisen tai EU-alueen huoltovarmuuteen liittyvien mineraalien kyseessä ollessa tehdyt valitukset tulee käsitellä mahdollisimman nopealla aikataululla. Lupavaatimusten tulee olla kuitenkin samat kaikelle kaivostoiminnalle riippumatta louhittavista mineraaleista.

Näkökohtia vakuuskäytäntöihin ja kaivosalueiden sulkemisen ja maisemoinnin kustannuksiin:

– Kaivostoiminnan harjoittajan tulee aina vastata kaivosalueiden sulkemisesta ja maisemoinnista. Tämä vaatii lupaa myönnettäessä tarkat suunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä kustannuslaskelmineen. Kyseiset kustannukset ovat osa yksittäisen kaivosprojektin velvoitteita eikä niihin pidä soveltaa alan toimijoiden yhteisvastuullisuutta.

– Kaivosyhtiöillä on oltava jo ennen kaivosten rakennusvaihetta asettaa riittävä vakuus toiminnan ennenaikaisen päättymisen varalta.

Lisätietoja Latitude 66 Cobalt Oy:stä: www.lat66.com

 

Toimitusjohtaja Thomas Hoyer on tavoitettavissa haastatteluja ja tarkempia kommentteja varten. Lisätiedot ja mahdolliset haastattelupyynnöt: Jussi Lähde +358-40-594 4444 tai jussi@lat66.com

ylös ylös2
Sivun
alkuun.