Latitude 66 Cobalt jätti Tukesille malminetsintähakemuksen Juomasuon kaivospiirin lähialueista

12.6.2019

 

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt kaivostoiminnan lupaviranomaiselle hakemuksen Kuusamon Käylän alueella sijaitsevan Juomasuon kaivospiirin lähialueista. Samassa yhteydessä yhtiö on vetänyt pois kaivospiirin aluetta koskeneen laajennushakemuksen ja kolme aiempaa malminetsintähakemusta. Kaikki poisvedettävät hakemukset on tehnyt alueen aiempi kaivostoimija.

– Haemme malminetsintälupaa 1367 hehtaarin alueelle. Halusimme korvata aiemmat hakemukset uudella hakemuksella. Aluerajaus perustuu geologiseen tutkimustyöhön, jota olemme alueella tehneet. Olemme myös rajanneet Säkkilän kylän sekä Kitkajoen pois malminetsintäalueesta, mitä edellinen kaivostoimija ei ollut hakemuksissaan tehnyt, Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo.

 

Tietoa Juomasuon malmiosta ja Kuusamon lisukevyöhykkeestä

 

Hoyerin mukaan malminetsintähakemuksen aluerajauksiin on kaksi syytä. Ensimmäinen syy liittyy Juomasuon olemassa olevan kaivospiirin malmion tutkimiseen.

– Juomasuon kaivospiiri on 1990-luvulla rajattu ajatellen avolouhoskaivosta. Me teemme suunnitelmaa maanalaisesta kaivoksesta, tämä mahdollistaa malmion hyödyntämisen merkittävästi syvemmältä. Syksyllä 2018 tehdyt kairaukset osoittivat meille, että malmio jatkuu vähintään 400 metrin syvyydelle. Mutta kuinka pitkälle, millaisilla pitoisuuksilla ja kuinka laajasti – sitä ei vielä tiedetä, Hoyer toteaa.

Kairaustutkimuksissa pyritään lävistämään tutkittava malmio vinosti sivusta. Näin pystytään mallintamaan malmion muoto sekä saadaan ymmärrystä malmion syntyyn vaikuttaneista tekijöistä. Tämä auttaa geologeja ymmärtämään miten malmiot ovat sijoittuneet Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella.

– Kun kairataan 45 asteen kulmassa, pitää kairaus aloittaa yhtä monta metriä malmion sivusta, kuin miltä syvyydeltä halutaan tutkimustietoa. Tämän takia malminetsintäalue on maanpinnalla usein kaikkiin suuntiin satoja metrejä tutkittavaa kohdetta laajempi, Hoyer jatkaa.

Toinen syy liittyy alueen ja koko Kuusamon liuskevyöhykkeen geologian tutkimiseen. Latitude 66 Cobalt on viimeisen kahden vuoden aikana analysoinut aluetta koskevan aiemman tutkimustiedon. Tämän tiedon varassa yhtiö kohdensi tammikuussa tehdyt sähkömagneettiset tutkimukset.

– Tavoitteenamme on selvittää, onko Juomasuon kobolttikultamalmio yksittäinen esiintymä vai osa laajempaa geologista jatkumoa. Sähkömagneettisten tutkimusten tulokset antavat viitteitä laajemmasta mineraaliesiintymästä, josta Juomasuo olisi vain osa. Asian tarkempi selvittäminen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä ja mittavia investointeja tutkimukseen, Hoyer muistuttaa.

Kuusamon liuskevyöhykkeen alue eli Kuusamo Schist Belt on noussut kansainvälisen geologisen mielenkiinnon kohteeksi uudistuvan energian käytön ja varastoinnin lisääntyessä sekä liikenteen sähköistymisen myötä. Koboltin strateginen arvo ja kysyntä ovat nousseet voimakkaasti.  Nousun arvioidaan jatkuvan akkuteollisuuden tarpeiden kasvaessa.

– Pyrimme tutkimaan tunnettujen malmioiden lähiympäristön oppiaksemme tunnistamaan uusien malmioiden sijainteja. Kiviainekset malmioiden sivuilla kertovat meille hyvin paljon alueen geologisesta syntyhistoriasta. Tätä alueellista määrittelytyötä teemme yhdessä Geologian tutkimuskeskus GTK:n kanssa osana Business Finlandin rahoittamaa BAT Circle -tutkimusprojektia, Hoyer kertoo.

 

Malminetsintälupa oikeuttaa alueen maanomistajat korvauksiin

 

Uuden malminetsintähakemuksen alue kattaa 116 eri kiinteistötunnuksen alueen. Latitude 66 Cobalt on kirjeitse yhteydessä alueen maanomistajiin ja luettelo malminetsintäalueen kiinteistötunnuksista julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

– Malminetsintähakemusten käsittely vie aikansa. Meillä ei ole arviota siitä, milloin Tukes aloittaa hakemusten käsittelyyn liittyvät kuulemiset, Hoyer kertoo.

Tukes järjestää osana hakemuksen käsittelyä kuulemiset, joiden yhteydessä maanomistajilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä asiasta. Kuulemisista kerrotaan aikanaan joko Tukesin maanomistajille lähettämällä kirjeellä tai lehti-ilmoituksella alueen lehdissä.

Kuulutusasiakirja tulee nähtäville kunnan ilmoitustaululle. Samaan aikaan Tukes pyytää malminetsintävaraukseen lausuntoa kunnalta, ELY-keskuksella ja mahdollisesti muilta viranomaisilta. Näiden lausuntojen ja lainsäädännön pohjalta Tukes tekee päätöksen malminetsintähakemuksesta.

 

Malminetsintäkorvaukset

 

Malminetsintäkorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on 20 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta.

Tämän jälkeen korvaus maksetaan seuraavasti: 30 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja seitsemänneltä vuodelta, 40 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja kymmenenneltä vuodelta ja 50 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta ja sen jälkeisiltä vuosilta.

Malminetsintäkorvaus edellyttää malminetsintäluvan voimaantuloa.

 

Latitude 66 Cobaltin Tukesille jättämän malminetsintähakemuksen alue

(klikkaamalla kuva näkyy paremmin)

Lataa kartta tästä

 

Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä
puhelin: +358 40 594 4444 tai sähköposti jussi@lat66.com

 

Lisätietoja yhtiöstä:
www.lat66.com

Lisätietoja malminetsintää koskevasta laista ja korvauksista Tukesin verkkosivuilla:
https://tukes.fi/teollisuus/kaivos-malminetsinta-ja-kullanhuuhdonta/malminetsinta

GTK:n kaivosrekisterin karttapalvelu:
http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

Nyt jätetyt malminetsintähakemukset ilmestyvät karttapalveluun arviolta 14 vuorokauden kuluessa.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.