Latitude 66 Cobalt jätti 118,6 neliökilometrin malminetsintälupahakemukset Kolariin, Muonioon, Kittilään ja Sodankylään

3.5.2023

Kobolttia ja muita teknologiamineraaleja etsivä Latitude 66 Cobalt Oy on tutkinut vuodesta 2021 alkaen Kolarin, Muonion, Kittilän ja Sodankylän alueita malminetsintään liittyvinä varausalueina. Kolarin, Muonion ja Kittilän tutkittujen alueiden laajuus on yhteensä 767,6 neliökilometriä ja Sodankylän tutkittujen alueiden laajuus yhteensä 366,9 neliökilometriä. Varausalue antaa tutkimuksia tekevälle yhtiölle etuoikeuden jättää kyseisille alueille malminetsintälupahakemuksia ennen varausajan päättymistä.

Latitude 66 Cobalt on jättänyt malminetsinnän lupaviranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille malminetsintälupahakemuksia seuraavasti:

Kolarin alueelle yhtiö on jättänyt kaksi hakemusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 29,7 neliökilometriä.

Muonion alueelle yhtiö on jättänyt kolme hakemusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 73,4 neliökilometriä. 

Kittilän alueelle yhtiö on jättänyt kaksi hakemusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 60,1 neliökilometriä. 

Sodankylän alueelle yhtiö on jättänyt kolme hakemusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 15,4 neliökilometriä. 

– Varausaikana geologimme ovat tehneet maastotutkimuksia ja keränneet alueilta maaperänäytteitä. Näiden tutkimusten pohjalta tutkimusalueita on rajattu merkittävästi. Kolarin, Muonion ja Kittilän alueella nyt haettavien lupa-alueiden pinta-ala on 21 prosenttia toukokuussa päättyvistä varausalueista. Sodankylässä vastaava luku on 4 prosenttia, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Alueilla tehtävä tutkimus on myös tulevina vuosina hyvin kevyttä ja tapahtuu pääasiassa jokamiehenoikeuden puitteissa.

– Tulevan kesän ja syksyn tutkimuskaudella geologitiimit keräävät kivinäytteitä peruskalliosta ja lohkareista. Näiden tutkimusten aikana siirretään pieniä määriä sammalpeitettä hetkellisesti sivuun. Tulevina vuosina osalla alueista saatetaan tehdä kallioperän ominaisuuksiin liittyviä tutkimuksia droneilla tai lumipeitteen pinnalle levitettävillä antureilla. Tällöin maanomistajiin ollaan aina etukäteen yhteydessä, Lähde kertoo.

Yhtiön geologit liikkuvat aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidän käyttämissään huomioliiveissä on yhtiön tunnukset. Näytteitä ei kerätä viljellyiltä alueilta eikä pihapiireistä.

– Malminetsintä on luonteeltaan poissulkevaa eli tutkittavat alueet pienenevät koko ajan. Kobolttiin liittyvää malminetsintää ei ole tehty kovin pitkään. Sovellamme näillä alueilla sitä ymmärrystä, joka geologeillemme on karttunut Kuusamon liuskevyöhykkeellä vuodesta 2018 tehdyissä tutkimuksissa. Geologisesti alueissa on yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja, Lähde kertoo.

Lupahakemukset käsittelee malminetsinnän lupaviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Latitude 66 Cobalt ei halua esittää arviota lupahakemusten käsittelyajasta.

Osana malminetsintälupien käsittelyprosessia on kuuleminen, jonka yhteydessä alueen asukkaat, maanomistajat, kunnat, paliskunnat, yritykset ja muut tahot voivat esittää näkemyksensä hakemusalueiden sopivuudesta malminetsintään. 

– Lähetämme kuluvalla viikolla kaikille lupahakemusalueiden maanomistajille kirjeen, joka sisältää tietoa hakemusprosessin etenemisestä sekä malminetsinnän vaiheista. Lupahakemusalueiden tarkat kartat löytyvät yhtiömme verkkosivuilta julkaistusta tiedotteesta, Lähde kertoo.

 – Tulemme järjestämään alueilla tilaisuuksia siinä vaiheessa, kun lupahakemukset etenevät kuulutusvaiheeseen. Kerromme mieluusti toiminnastamme myös alueen eri tapahtumissa, Lähde kertoo.

Pohjamoreeninäytteiden otto tai kairaustutkimukset ovat todennäköisiä vain hyvin pienellä osalla nyt haettujen malminetsintälupien alueista. Tutkimusten eteneminen siihen vaiheeseen tulee yhtiön mukaan viemään useita vuosia.

 

Lainvoimainen lupa merkitsee maanomistajille maksettavia korvauksia

Malminetsintää tekevät yhtiöt maksavat lainvoimaisen malminetsintälupa-alueen maanomistajille vuosittain lainmukaisen malminetsintäkorvauksen. Ensimmäisen neljän vuoden aikana vuotuinen korvaus on 20 euroa hehtaarilta ja sen jälkeen korvaus nousee kolmen vuoden välein kymmenellä eurolla hehtaaria kohden aina 50 euroon asti. 

– Nyt jätettyjen lupahakemusten alueiden koon perusteella vuotuinen korvausmäärä on Kolarissa 59 400 euroa, Muoniossa 146 800 euroa, Kittilässä 120 200 euroa ja Sodankylässä 30 800 euroa. Korvausten kertyminen ja maksu alkaa siinä vaiheessa, kun luvat on hyväksytty ja niitä koskevat mahdolliset valitukset on oikeusasteissa käsitelty, Lähde kertoo. 

 

Kolarin lupahakemusalueet Kurtakon kylän länsipuolella

Kolarin lupahakemusalueet sijaitsevat Kurtakon kylän länsipuolella teiden numero 80 ja 940 välisellä alueella. Nyt haettavilla malminetsintälupa-alueilla on 88 maanomistajaa.

– Alueen rajauksissa on huomioitu suojaetäisyys kirkonkylän vedenottamoon, myös poroerotusaitojen alueet on rajattu pois lupahakemusalueelta, Lähde kertoo.

 

Muoniossa malminetsintää on tehty toistaiseksi vähän

Muonion lupahakemusalueet sijaitsevat kunnan eteläosassa Kolarin vastaisella rajalla sekä Kangosjärven kylän länsipuolella. Nyt haettavilla malminetsintälupa-alueilla on 135 maanomistajaa.

– Muonio on toimintaympäristönä kiinnostava. Kunnassa on tehty malminetsintää hyvin vähän verrattuna muihin Länsi-Lapin kuntiin. Näin ollen meillä on yhtiönä suuri vastuu siitä, että väki saa malminetsintää koskevaa tietoa ja vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Jo varausvaiheessa Muonion matkailun kannalta tärkeimmät alueet jätettiin tutkimusalueiden ulkopuolelle, Lähde kertoo.

 

Toinen Kittilän lupa-alueista lähellä kuntakeskusta

Kittilän malmietsintälupa-alueet sijaitsevat Kittilän keskustan itä- ja länsipuolella. Länsipuolella sijaitseva alue sijaitsee tien 80 molemmin puolin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja Kittilän keskustan välisellä alueella. Toinen alueista sijaitsee Pahkavaaran alueella joitain kilometrejä kuntakeskuksen itäpuolella. Nyt haettavilla malminetsintälupa-alueilla on 90 maanomistajaa.

– Kittilässä on totuttu malminetsintään ja tiedetään että varhaisen vaiheen etsintätyö on hyvin kevyttä, geologit kulkevat alueella jalkapartiossa kivi- ja lohkarenäytteitä keräten. Molemmat tutkimusalueet tulevat herättämään sijaintinsa takia mielenkiintoa ja keskustelua. Siihen että meillä on esittää alueista tarkempia tutkimustuloksia, tulee kulumaan useita vuosia aikaa, Lähde arvioi.

Yhtiö on ollut ennalta yhteydessä sekä kuntaan että muihin alueen tahoihin. Näissä keskusteluissa saatu palaute on huomioitu lupa-aluetta rajattaessa. Yhtiö on myös informoinut alueen matkailutoimijoita lupahakemuksesta ennakolta.

– Suora yhteydenotto on aina paras tapa selvittää askarruttavia asioita tai saada terveiset perille. Olemme kesällä myös paikan päällä Kittilän markkinoilla kertomassa toiminnastamme, Lähde kertoo.

 

Sodankylän hakemusalueet Lokan tekojärven eteläpuolella

Sodankylän kolme hakemusaluetta sijaitsevat Lokan tekojärven eteläpuolella. Nyt haettavat malminetsintälupa-alueet sijaitsevat Metsähallituksen omistamilla mailla. Sodankylässä yhtiö on rajannut tutkittavaa aluetta voimakkaasti osin Kemi-Sompion paliskunnan antaman palautteen pohjalta. Kemi-Sompion paliskunnan alueelle jätetyn malminetsintälupahakemusalueen koko on 5,5 neliökilometriä.

– Sodankylän alueiden osalta tutkimustyön seuraavat vaiheet tullaan tekemään mahdollisimman nopeasti. Logistisesti alue sijaitsee niin etäällä muista tutkimusalueista, että pyrimme selvittämään ripeästi, onko jatkotutkimuksille alueella perusteita. Tutkimusalueiden voimakkaalla rajauksella ja tutkimusten oikealla ajoituksella vaikutus alueelle tärkeään porotalouteen minimoidaan, Lähde kertoo.

 

Koboltin etsintä laajenee Lapin lisäksi Kainuun alueille 

Latitude 66 Cobalt on jättänyt kevään aikana uusia malminetsintälupahakemuksia myös Kuusamon, Posion ja Sallan alueelle.  Kyseisen alueen eli Kuusamon liuskevyöhykkeen geologiassa koboltti esiintyy usein yhdessä kullan tai kuparin kanssa.

Yhtiö tulee nyt julkaistujen lupahakemusten lisäksi julkaisemaan toukokuun aikana myös Kainuun alueelle jätettävät malminetsintälupahakemukset.

– Elämme nyt vaihetta, jossa yhtiön malminetsintälupahakemusten määrä ja laajuus on suurimmillaan. Kuluvan vuoden kesän ja syksyn maastotöiden tulosten valmistuttua tutkimusalueita tullaan arvioimaan uudelleen. Kobolttia etsitään nyt alueilta, joista sitä ei ole aiemmin etsitty. Kaikki nyt tutkittavilta alueilta saatava tieto on tärkeää Suomen kallioperän ominaisuuksien tulkitsemisen kannalta, Lähde kertoo.

Koboltti on yksi energiamurroksen kannalta kriittisistä mineraaleista. Kobolttia käytetään akkuteknologian lisäksi myös teräksen lujittamisessa. Uusimmat kobolttia koskevat innovaatiot liittyvät vedyn tuotantoon.

Suomi on Kiinan ulkopuolisen maailman suurin koboltin jalostaja noin 15 % osuudella maailmanmarkkinasta. Suomessa kobolttia jalostetaan Kokkolassa, Harjavallassa ja Sotkamossa. Noin 90 % Suomessa jalostettavasta koboltista tuodaan maahan Kongosta tai Venäjältä. 

 

Lisätiedot:  
Jussi Lähde,  
vastuullisuus ja viestintä
puhelin 040 594 4444, sähköposti jussi@lat66.com   

 

Kolarin malminetsintälupahakemusalueet

 

Muonion malminetsintälupahakemusalueet

 

Kittilän malminetsintälupahakemusalueet

 

Sodankylän malminetsintälupahakemusalueet

 

Löydät malminetsintälupahakemusalueiden tarkemmat kartat täältä:

Kittilä

Kolari

Muonio

Sodankylä

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.