Kuusamon Ollinsuon malminetsintälupa-alue sai lainvoiman

22.10.2021

Korkein hallinto-oikeus on 20.9.2021 tehnyt päätökset, joiden pohjalta Latitude 66 Cobalt Oy:n Kuusamossa sijaitseva Ollinsuon malminetsintälupa-alue on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus päätti, ettei se käsittele toista valituslupahakemusta sekä päätti hylätä toisen valituslupahakemuksen. Ollinsuon malminetsintälupahakemus on alkujaan jätetty Tukesille vuonna 2011 ja Tukes on tehnyt päätöksen asiassa vuonna 2015.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä Ollinsuon alueen 70 maanomistajaa ovat nyt oikeutettuja maanomistajakorvauksiin. Latitude 66 Cobalt lähettää korvausten maksua koskien kirjeen alueen maanomistajille.

Lainvoimainen lupa antaa yhtiölle oikeuden tehdä geologisia tutkimuksia 4300 hehtaarin laajuisella malminetsintälupa-alueella.

– Maanomistajille ilmoitetaan aina etukäteen heidän kiinteistöjensä alueilla tehtävistä tutkimuksista sekä tutkimuksiin liittyvien laitteiden siirroista alueilla.  Koneiden tarvitsemien reittien suunnittelu tehdään yhdessä maanomistajien kanssa. Mikäli kairakoneiden reitiltä joudutaan kaatamaan puita, ne korvataan maanomistajille, kertoo yhtiön Pohjois-Suomen aluejohtaja Niilo Kallunki.

 

Latitude 66 Cobaltin vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde pitää kymmenen vuotta kestänyttä lupahakemusten ja valitusten käsittelyaikaa alueen maanomistajien kannalta kohtuuttomana.

– Valitusten käsittelyn aikana olemme saaneet lähes kaikilta maanomistajilta tarvitsemamme luvat tutkimusten tekoon. Tästä suuri kiitos, Lähde toteaa.

Lähteen mukaan neljän vuoden aikana on mahdollista esittää alustavia arvioita Ollinsuon mineraalipotentiaalista.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Lisätietoja malminetsintäluvasta, malminetsintäkorvauksesta ja vakuudesta

Malminetsintälupa

Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta malminetsintälupa antaa luvanhaltijalle etuoikeuden kaivoslupaan. Kaivoslupa oikeuttaa esiintymän hyödyntämiseen. Kaivosluvan myöntämisen edellytykset liittyvät esiintymän kokoon, pitoisuuteen ja esiintymän teknisiin ominaisuuksiin hyödyntämiskelpoisuudesta.


Malminetsintälupa antaa luvanhaltijalle oikeuden

  • tehdä tutkimusta luvassa tarkoitetulla alueella, eli malminetsintäalueella, luvanhaltijan omalla maalla ja toisen maalla
  • tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta
  • tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia
  • tehdä muuta malminetsintää, jotta luvanhaltija voi paikallistaa esiintymän ja selvittää malminetsintäluvan mukaisesti esiintymän laadun, laajuuden ja hyödyntämiskelpoisuuden
  • rakentaa tai siirtää malminetsintäalueelle tutkimustoimintaa varten tarpeellisia väliaikaisia rakennelmia ja laitteita malminetsintäluvan mukaisesti.


Malminetsintälupa ei rajoita kiinteistön omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai määrätä siitä.
(Lähde: www.tukes.fi)

 

Korvaukset ja vakuus

Malminetsintäluvan haltijan on maksettava malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille vuotuinen korvaus, eli malminetsintäkorvaus.

Malminetsintäkorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on:

  • 20 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta
  • 30 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja seitsemänneltä vuodelta
  • 40 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja kymmenenneltä vuodelta
  • 50 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta ja sen jälkeisiltä vuosilta.

Malminetsintäluvan haltijan on korvattava malminetsintäalueella tapahtuvasta, kaivoslakiin perustuvasta toiminnasta aiheutuneet vahingot ja haitat, jollei jonkin toimenpiteen osalta korvauksesta toisin säädetä.

 

Malminetsintäluville määrätään asetettavaksi lupakohtainen vakuus. Vakuus tulee asettaa pankkitalletuksena turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten.

Tukes vapauttaa vakuuden, kun luvanhaltija on täyttänyt kaivoslaissa tai malminetsintäluvassa luvanhaltijalle asetetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myös osittain. (Lähde: www.tukes.fi)

 

Latitude 66 Cobaltin Ollinsuon malminetsintälupa-alue Kuusamossa

 

Latitude 66 Cobaltin Pohjois-Suomen aluepäällikkö Niilo Kallunki

 

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.